FABworks FABworks sterk in ontwerpwerk
U bent nu hier: Home - FAB-works - verkoopsvoorwaarden

BEROEPSGEBRUIKEN EN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, gelden tussen de opdrachtgever en FABworks onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

Alle ontwerpen, zoals gemaakt door FABworks vallen onder de toepassing van de Belgische wet op het auteursrecht van 22 maart 1886, onafgezien van het feit of de ontwerpen al dan niet effectief en/of volledig worden gerealiseerd.

Het feit of een offerte al dan niet aanvaard wordt, doet evenmin afbreuk aan het van toepassing zijn van de auteurswet op het aangeboden ontwerp.

 

OFFERTES

Elke offerte wordt vrijblijvend en in tweevoud opgesteld en uitgedrukt in euro. De prijzen vermeld in de offertes gelden enkel voor de omschreven bewerkingen of aangeboden diensten. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens zullen worden verrekend.

Indien de opdrachtgever het wenst, wordt in de offerte een uitgewerkt model van het gewenste product voorzien. FABworks behoudt zich hierbij evenwel het uitdrukkelijk recht voor om: a) dit verzoek te weigeren indien de productiekosten een eventueel éénmalig ontwerp niet zouden kunnen verantwoorden. b) voor de uitvoering van het model een ander materiaal te gebruiken dan datgene voorzien in de offerte.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om  in elk geval, onafhankelijk van het al dan niet plaatsen van de bestelling, de factuur met betrekking tot het ontwerp van het gevraagde product, op eerste verzoek te vereffenen. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de Fabelgra indexatieformule.

Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maanden.
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levcering van een gedeelte tegen een overeenkomst gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Voor een offerte-aanvraag waarop nadien geen bestelling volgt kan een forfaitair bedrag van 50 euro aangerekend worden.

 

BESTELLINGEN

Een bestelling wordt geplaatst door middel van het terugbezorgen van één voor akkoord ondertekend exemplaar van de offerte, dan wel door middel van het voor akkoord ondertekenen van een tussen partijen opgestelde overeenkomst of bestelbon.

In het geval dat de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van FABworks dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de goederen het vereisen en in de lokalen van FABworks. De opdrachtgever draagt het risico en de kosten van de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.

Het overhandigen aan FABworks van een model, kopij, USBstick of welke gegevensdrager dan ook met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan FABworks de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of haar voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

 

REPRODUCTIERECHTEN

Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door of in opdracht van FABworks ontworpen modellen, schetsen, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, enz., welke ook de gebruikelijke techniek weze, haar uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaking onder om het even welk procédé, uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van FABworks, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.

De opdrachtgever mag er behoudens tegenstrijdig beding, vóór of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen.

Het afstaan of aanrekenen door FABworks van een ontwerp maakt op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaandelijke overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen voorafgaat.

Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van FABworks, zelfs indien op het te leveren product de naam van een uitgever, tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staan.

 

CORRECTIES

De opdrachtgever heeft recht op voorafgaande kleurenprints. Een of meerdere chemische proeven of drukproeven (uitgevoerd op een pers en in overeenstemming met de definitieve druk) worden extra in rekening gebracht.

FABworks moet instaan voor de correctie van aan haar toe te schrijven fouten d.w.z. deze die geen verandering aan de kopij of het model brengen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. De mondeling of per telefoon opgegeven wijzigingen zullen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.  FABworks is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering voortvloeiend uit veranderingen aangebracht in de initiële opdracht.

 

AFWIJKINGEN

Bij de (re)productie is aan FABworks een zekere speling toegestaan inzake scherpte, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen.

Speciale vereisten dienen bij de bestelling door de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing.

 

LEVERINGSTERMIJN

De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag volgend op die van de afgifte van de nodige elementen.

De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van wijzigingen of verbeteringen, in gebreke is gebleven.

Stakingen, lock-outs, onlusten, ongevallen, zowel bij FABworks als bij haar toeleveranciers, en alle andere oorzaken die de productie of de bevoorrading van materialen, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zouden belemmeren worden beschouwd als gevallen van overmacht die een verlengd uitstel van de uitvoering toelaten, zonder dat de koper zijn order, geheel of gedeeltelijk mag vernietigen of een schadevergoeding mag eisen.

Indien de koper vooralsnog de bestelling zou annuleren, behoudt FABworks zich het recht voor een schadevergoeding, overeenkomstig het werkelijk geleden verlies te vorderen.

Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere dan de normale of voorziene termijn extra kosten veroorzaakt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID.

Op straf van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na ontvangst der goederen geschieden.

Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen begint de termijn van acht dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur.

Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever de geleverde goederen volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Het gedeeltelijk gebruik van de geleverde goederen heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

Onder voorbehoud van toepassing van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is FABworks niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de klant, zoals winstderving.

Indien een klacht gegrond bevonden wordt door FABworks behoudt deze zicht het recht voor een herstelling in natura door te voeren dan wel de schade te vergoeden. Onder geen enkel beding kan de koper FABworks verplichten om de schade financieel te vergoeden.

FABworks kan geenszins aansprakelijk gesteld worden wanneer het ontwerp of de op basis daarvan vervaardigde goederen, een inbreuk zouden vormen op een beschermd intellectueel recht van een derde dat haar onbekend was.

 

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER, RISICO

Behoudend andersluidende overeenkomst geschiedt de levering ten huize van FABworks. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste.

Alle goederen en materialen behorende tot de opdrachtgever en die ten behoeve van de uitvoering van de opdrachten berusten bij FABworks, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever die FABworks uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet of grove schuld van FABworks.

Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken of leveringen bestemd voor de opdrachtgever.

 

BETALINGSMODALITEITEN

Een voorschot gelijk aan een derde van het bedrag van elke bestelling, zal bij bevestiging hiervan moeten betaald worden, eenzelfde voorschot zal bij het overmaken van een eventueel order tot afdrukken, vereffend worden, het saldo bij levering.

De facturen zijn betaalbaar contant, of op de overeengekomen vervaldag ter woonplaats van FABworks. Een andere wijze van betaling houdt niet in dat ipso facto van onderhavige clausule wordt afgezien.

Niet betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest op, vastgesteld op 12% per jaar, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% van het verschuldigd bedrag van de factuur, met een minimum van 50 euro.

Het betaling door middel van wissels doet geen afbreuk aan de bepalingen van deze clausule.

In geval van facturatie van één of meer leveringen in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na de totale levering.

Indien in opdracht van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschorst, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, materialen, onderaanneming, enz.) zich bevindt.

Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van laattijdige gevolggeving door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven gezegd. Dit bedrag wordt verhoogd met 15% als bijkomende conventionele schade.

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen of diensten nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen, vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

 

BEVOEGDE RECHTBANK

Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van St.Niklaas.